Polityka prywatności - RODO

Warunki ogólne

 

 • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Hurtownię DUNKA, prowadzoną pod adresem www.dunka.eu, dalej zwaną Witryną, przez firmę Dunka Danuta Kućmińska (forma prawna: działalność gospodarcza osoby fizycznej), z siedzibą w Kwidzynie (82-500) przy ul. Piłsudskiego 44, dalej zwanej Hurtownią DUNKA. 

 • Hurtownia DUNKA dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Hurtowni oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny czyli polityka zbierania COOKIES? 

 

 • Hurtownia DUNKA, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrowała zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem księgi: 124803, data zatw./aktual.: 2013-03-13,  nr zgł.: 002522/2013,  data wpł.: 2013-02-15.
 • Hurtownia Dunka nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. 

 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Hurtownię DUNKA i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane  z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Hurtowni DUNKA. Pliki cookies wykorzystywane są przez Hurtownię DUNKA w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 

 • Pliki cookies wykorzystywane przez Hurtownię DUNKA mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. 

 • Obok plików cookies Hurtownia DUNKA może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie  informacji takich jak np. adres  IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.  

 • W DUNKAhurt stosowany jest system analizy sieciowej Google Analytics w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika lub poprawie jakości funkcjonowania Serwisu. Google Analytics stosuje stosuje w tym celu pliki cookies. System może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. 

 

Jakie dane zbiera Hurtownia DUNKA podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 

 • Hurtownia DUNKA będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 • nazwę firmy, nazwisko i imię, 
 • adres siedziby Państwa firmy lub adres zameldowania na pobyt stały, 

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zameldowania, 

 • adres poczty elektronicznej, 

 • numer telefonu. 
 • Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. 
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: hurt@dnk.com.pl, numeru telefonu: +48 55 279 92 83 w. 20 

 

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zebranych w związku z prowadzoną działalnością handlową jest firma Dunka Danuta Kućmińska z siedzibą w Rozpędzinach 2b, 82-500 Kwidzyn. 

 

2. Administrator zbiera i przetwarza informacje na temat Klientów uzyskiwane podczas: 

a) wypełniania formularzy lub ankiet przez Klientów;

b) rozmów telefonicznych;

c) korespondencji e-mail;

d) zawarcia transakcji handlowej.

 

3. Administrator przetwarza dane Klientów: 

a) na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z realizacją transakcji w tym w szczególności w celu kontaktu z Klientami drogą e-mailową oraz telefoniczną; 

b) w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa.

 

4. Dane Klientów, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, Administrator może udostępniać: 

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);

b) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klientów (np. dostawcom usług związanych z realizacją Promocji, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora, agencjom badawczym, bankowi, itp.);

 

5. Dane Klientów mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku przekazywania danych osobowych Uczestników Programu poza terytorium EOG Administrator zapewni, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

 

6. Administrator będzie przechowywać dane Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. Dane będą usuwane po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z udziału Klienta w Promocji.

 

7. Klientowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych; (iii) Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: (i) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwi się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; (iii) Administrator nie będzie potrzebować danych Klienta programu do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; (iv) Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

e) przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Klientem lub na podstawie jego zgody; (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta oraz; (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora;

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) Klient ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO.

 

8. Podanie danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@dnk.com.pl lub korespondencyjnie na adres: Dunka Danuta Kućmińska, Rozpędziny 2b, 82-500 Kwidzyn. 

 

 

 

Marketing Hurtowni DUNKA

 

 • O ile Państwo wyraziliście na to zgodę zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów [nazwa sklepu]. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

 

 • W celu realizacji umowy Hurtownia DUNKA może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: UPS Polska Sp. z o.o., DialCom24 Sp. z o.o. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 

 • Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 

 • Hurtownia DUNKA dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 • Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Hurtownia DUNKA nie będzie zwracała się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 

 • Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z ogowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: hurt@dnk.com.pl.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych Na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia luk uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: hurt@dnk.com.pl.

 

Pytania i zastrzeżenia

 

 • Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: hurt@dnk.com.pl.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel