Datenschutzbestimmungen

1. Administrator danych i definicje

 1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany także Sprzedawcą, jest: DNK ROBERT KUĆMIŃSKI, telefon: +48 55 279 92 83, NIP: 581-100-94-28, REGON: 170359255.
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
  1. pod adresem korespondencyjnym: Kwidzyńska 3, 82-500 Rozpędziny;
  2. pod adresem poczty elektronicznej: hurt@dnk.com.pl.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 5. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): https://www.dunka.eu za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 6. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
 7. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. W celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca przetwarza:
  1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
  2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług;
  3. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Administrator.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego.
 4. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

3. Działania marketingowe administratora

 1. Na stronie Sklepu internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, Klienci/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Sklepu internetowego.

4. Odbiorcy danych użytkowników

 1. Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

5. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu (art. 15 RODO) - uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
  3. do sprostowania (art. 16 RODO) - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  4. do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
  5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  7. do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 2. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Infolinia: 606-950-000.

8. Inspektor Ochrony Danych

 1. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

9. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.

10. Cookies

 1. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Schließen” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
 4. Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).
 5. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 7. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.

Funktionale Cookies (erforderlich)

www.dunka.eu

monit_token: 365 Tage, Cookie
Identifiziert den Kunden des Geschäfts.

shop_monit_token: 30 minuten, Cookie
Identifiziert den Kunden des Geschäfts.

client: 1 Tage, Cookie
Identifiziert den eingeloggten Kunden/Korb des nicht eingeloggten Kunden.

affiliate: 90 Tage, Cookie
Sie speichert Informationen über die Partner-ID, von der aus der Shop eingegeben wurde.

ordersDocuments: Cookie
Speichert Informationen über den Druckstatus eines Dokuments.

__idsui: 1095 Tage, Cookie
Datei, die für die so genannte Lightweight-Login-Funktion auf der Website benötigt wird.

__idsual: 1095 Tage, Cookie
Datei, die für die so genannte Lightweight-Login-Funktion auf der Website benötigt wird.

__IAI_SRC: 90 Tage, Cookie
Es wird nur die Quelle gespeichert, von der aus die Seite aufgerufen wurde.

login: Cookie
Speichert Informationen darüber, ob sich der Benutzer auf der Website angemeldet hat.

CPA: 28 Tage, Cookie
Enthält Informationen über die Variablen für die CPA / CPS Programme, an denen der Standort teilnimmt.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 Tage, Cookie
Variantenkennzeichen für den A/B-Test und die IdoSell RS-Engine-Konfiguration.

basket_id: 365 Tage, Cookie
Die Kennung des Warenkorbs des Website-Benutzers, die für die Dauer der laufenden Sitzung vergeben wird.

page_counter: 1 Tage, Cookie
Zähler der besuchten Seiten.

LANGID: 180 Tage, Cookie
Speichert Informationen über die vom Benutzer der Website gewählte Sprache.

REGID: 180 Tage, Cookie
Speichert Informationen über die Region des Website-Benutzers.

CURRID: 180 Tage, Cookie
Speichert Informationen über die Währung der vom Benutzer ausgewählten Website.

__IAIABT__: 30 Tage, Cookie
Sie speichert die Kennung des A/B-Tests, um die Funktionalität des Shops zu testen und zu verbessern.

__IAIABTSHOP__: 30 Tage, Cookie
Sie speichert die Kennung des Shops, der am A/B-Test teilnimmt.

__IAIABTVARIANT__: 30 Tage, Cookie
Speichert die Kennung der Variante, die im Rahmen des laufenden A/B-Tests gezogen wurde.

toplayerwidgetcounter[]: Cookie
Speichert die Anzahl, wie oft eine Pop-up-Meldung angezeigt wurde.

samedayZipcode: 90 Tage, Cookie
Speichert Informationen über die Postleitzahl des Website-Benutzers, die erforderlich ist, um Kurierzustellungen im Rahmen des SameDay-Service anzubieten.

applePayAvailability: 30 Tage, Cookie
Speichert Informationen darüber, ob eine ApplePay-Zahlungsmethode für den Benutzer verfügbar ist.

paypalMerchant: 1 Tage, Cookie
PayPal-Konto-ID.

toplayerNextShowTime_: Cookie
Speichert Informationen über den Zeitpunkt, zu dem die nächste Popup-Meldung angezeigt werden soll. 

rabateCode_clicked: 1 Tage, Cookie
Speichert Informationen über die Schließung der aktiven Rabattleiste.

freeeshipping_clicked: 1 Tage, Cookie
Speichert Informationen über das Schließen der Leiste für die kostenlose Lieferung.

redirection: Cookie
Speichert Informationen über die Schließung der Pop-up-Meldung mit Angabe der vorgeschlagenen Sprache für den Shop.

filterHidden: 365 Tage, Cookie
Wenn die Option zum Ausblenden des Filters für Waren angeklickt wird, wird gespeichert, welcher Filter beim Aktualisieren der Warenliste ausgeblendet werden soll.

toplayerwidgetcounterclosedX_: Cookie
Es speichert Informationen zum Schließen der Popup-Nachricht.

cpa_currency: 60 minuten, Cookie
Enthält Währungsinformationen für CPA /CPS Programme, an denen die Website teilnimmt.

basket_products_count: Cookie
Speichert Informationen über die Anzahl der Produkte im Warenkorb.

wishes_products_count: Cookie
Speichert Informationen über die Anzahl der Produkte in der Favoritenliste.

remembered_mfa: 365 Tage, Cookie
Speichert gespeicherte Benutzerinformationen für die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 Tage, Cookie
Gewährleistet die korrekte Anzeige der Pop-up-Meldung, die über den IdoAccounts-Login-Service informiert (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: Cookie
Speichert Informationen darüber, ob die Seite in der mobilen App angezeigt wird.

paypalAvailability_: 1 Tage, Cookie
Speichert Informationen darüber, ob eine PayPal-Zahlungsmethode für den Benutzer verfügbar ist.

ck_cook: 3 Tage, Cookie
Speichert Informationen darüber, ob der Nutzer der Website seine Zustimmung zu Cookies gegeben hat.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 Tage, Cookie
Speichert Informationen darüber, ob der Nutzer seine Zustimmung zur Nutzung des IdoAccounts-Dienstes gegeben hat.

express_checkout_login: 365 Tage, Cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 Tage, Cookie
Diese Cookies (NID, ENID) werden verwendet, um Ihre Präferenzen und andere Informationen zu speichern, z. B. Ihre bevorzugte Sprache, die Anzahl der Ergebnisse, die Sie auf einer Suchergebnisseite angezeigt haben möchten (z. B. 10 oder 20), und ob Sie den SafeSearch-Filter von Google aktiviert haben möchten. Dieses Cookie wird auch benötigt, um den Zahlungsdienst Google Pay anzubieten.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 Tage, Cookie
Dieses Cookie wird von Google reCAPTCHA gesetzt, das unsere Website vor Spam-Anfragen in Kontaktformularen schützt.

PayPal

ts: Cookie
Dieses Cookie wird im Allgemeinen von PayPal bereitgestellt und unterstützt die Zahlungsdienste auf der Website.

ts_c: 1095 Tage, Cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: Cookie
Dieses Cookie wird im Allgemeinen von PayPal bereitgestellt und unterstützt die Zahlungsdienste auf der Website.

enforce_policy: 365 Tage, Cookie
Dieses Cookie wird im Allgemeinen von PayPal bereitgestellt und unterstützt die Zahlungsdienste auf der Website.

tsrce: 3 Tage, Cookie
Dieses Cookie wird im Allgemeinen von PayPal bereitgestellt und unterstützt die Zahlungsdienste auf der Website.

l7_az: 60 minuten, Cookie
Dieses Cookie ist für die PayPal-Anmeldefunktion auf der Website erforderlich.

LANG: 1 Tage, Cookie
Dieses Cookie wird im Allgemeinen von PayPal bereitgestellt und unterstützt die Zahlungsdienste auf der Website.

nsid: Cookie
Wird im Rahmen von Transaktionen auf der Website verwendet. Das Cookie ist für sichere Transaktionen erforderlich.


Analytics-Cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 Tage, Cookie
Kennung für die Aktivitätsverfolgung, um den Verlauf der Vorbestellungsquellen sowie die Quelle, über die die Bestellung aufgegeben wurde, nach dem Modell der Zuordnung des letzten Klicks zu erfassen.

Google Analytics

_ga_: 730 Tage, Cookie
Wird von Google Analytics verwendet, um Daten über die Anzahl der Besuche eines Nutzers auf der Website sowie die Daten des ersten und des letzten Besuchs zu erfassen.

_ga: 730 Tage, Cookie
Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt.

_gid: 1 Tage, Cookie
Sie registriert eine eindeutige Kennung, die dazu dient, statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt.

_gat: 1 Tage, Cookie
Dient der Drosselung der Anfragerate. Analytics anonymisiert die IP-Adresse.

_dc_gtm_UA-#: 730 Tage, Cookie
Wird von Google Tag Manager verwendet, um das Laden eines Google Analytics-Skript-Tags zu steuern. Analytics anonymisiert die IP-Adresse.

FPLC: 1200 minuten, Cookie
Nicht-HttpOnly-Cookie-Version namens FPLC mit einem aus dem FPID-Wert gehashten Wert.

_gat[_]: 1 minuten, Cookie
Wird zur Drosselung der Anfragerate verwendet. Wenn Google Analytics über Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieses Cookie den Namen _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minuten, Cookie
Wird verwendet, um die Surfgewohnheiten, den Besucherstrom, die Quelle und andere Informationen zu analysieren.

__utma: 730 Tage, Cookie
Wird verwendet, um Benutzer und Sitzungen zu unterscheiden. Das Cookie wird erstellt, wenn die Javascript-Bibliothek ausgeführt wird und kein bestehendes __utma-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden.

__utmb: 30 minuten, Cookie
Wird verwendet, um neue Sitzungen / Besuche zu ermitteln. Das Cookie wird erstellt, wenn die Javascript-Bibliothek ausgeführt wird und keine bestehenden __utmb-Cookies vorhanden sind. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden.

__utmc: Cookie
Nicht in ga.js verwendet. Wird für die Interoperabilität mit urchin.js gesetzt. In der Vergangenheit wurde dieses Cookie zusammen mit dem __utmb-Cookie verwendet, um festzustellen, ob sich der Benutzer in einer neuen Sitzung/Besuch befindet.

__utmt: 10 minuten, Cookie
Dient der Drosselung der Anforderungsrate.

__utmz: 180 Tage, Cookie
Speichert die Verkehrsquelle oder Kampagne, die erklärt, wie der Nutzer auf Ihre Website gelangt ist. Das Cookie wird erstellt, wenn die Javascript-Bibliothek ausgeführt wird, und wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden.

__utmv: 730 Tage, Cookie
Dient zum Speichern von benutzerdefinierten Variablendaten auf Besucherebene. Dieses Cookie wird erstellt, wenn ein Entwickler die Methode _setCustomVar mit einer benutzerdefinierten Variable auf Besucherebene verwendet. Dieses Cookie wurde auch für die veraltete _setVar-Methode verwendet. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden.

AMP_TOKEN: 365 Tage, Cookie
Enthält ein Token, das zum Abrufen einer Client-ID vom AMP-Client-ID-Dienst verwendet werden kann. Andere mögliche Werte zeigen Opt-out, Inflight-Anfrage oder einen Fehler beim Abrufen einer Client-ID vom AMP-Client-ID-Dienst an.

FPID: 730 Tage, Cookie
Dieses Cookie wird standardmäßig FPID (First Party Identifier) genannt. Der in FPID gespeicherte Wert wird zum Festlegen der Client-ID in der Anfrage an die Google-Server verwendet.

_gaexp: 90 Tage, Cookie
Wird verwendet, um die Aufnahme eines Nutzers in ein Experiment und den Ablauf der Experimente, an denen ein Nutzer teilgenommen hat, zu bestimmen.

_opt_awcid: 1 Tage, Cookie
Wird für Kampagnen verwendet, die den Google Ads-Kunden-IDs zugeordnet sind.

_opt_awmid: 1 Tage, Cookie
Wird für Kampagnen verwendet, die den Google Ads-Kampagnen-IDs zugeordnet sind.

_opt_awgid: 1 Tage, Cookie
Wird für Kampagnen verwendet, die den Google Ads-Anzeigengruppen-IDs zugeordnet sind.

_opt_awkid: 1 Tage, Cookie
Wird für Kampagnen verwendet, die den Google Ads-Kriterien-IDs zugeordnet sind.

_opt_utmc: 1 Tage, Cookie
Speichert den letzten utm_campaign-Abfrageparameter.

_opt_expid: 0.2 minuten, Cookie
Saves the last utm_campaign query parameter.

Google Analytics pixel: 999 Tage, Zählpixel
Pixel misst Besuche, Klicks und anderes digitales Verhalten. Dies ermöglicht die Anpassung Ihrer Marketingstrategie.

__utmli: 60 Tage, Cookie
Das Cookie ist Teil der Funktion Enhanced Link Attribution, die (versucht), Klicks auf Links zum gleichen Ziel in den In-Page-Analysen zu unterscheiden. Enthält die ID (falls vorhanden) des angeklickten Links (oder seines Elternteils), die auf der nächsten Seite gelesen werden kann, so dass In-Page-Analysen feststellen können, wo auf der Seite sich der angeklickte Link befand.

Google Maps

SID: 3650 Tage, Cookie
Enthalten digital signierte und verschlüsselte Aufzeichnungen der Google-Konto-ID eines Nutzers und der letzten Anmeldezeit. Die Kombination dieser Cookies (SID, HSID) ermöglicht es Google, viele Arten von Angriffen zu blockieren, z. B. Versuche, den Inhalt von in Google-Diensten übermittelten Formularen zu stehlen.


Werbe-Cookies

www.dunka.eu

RSSID: 180 Tage, Cookie
IdoSell RS-Benutzer-ID, die für die Anzeige von maßgeschneiderten Produktempfehlungen auf der Website verwendet wird.

__IAIRSUSER__: 60 minuten, Cookie
IdoSell RS-Benutzer-ID, die für die Anzeige von maßgeschneiderten Produktempfehlungen auf der Website verwendet wird.

Google Analytics

__gads: 395 Tage, Cookie
Zur Bereitstellung von Werbeeinblendungen oder Retargeting.


 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
  3. określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta z Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: .
 9. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pd adresem: https://www.dunka.eu/ger-delivery.html.
 10. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://www.dunka.eu/ger-payments.html.

11. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://www.dunka.eu/newsletter.php, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

12. Konto

 1. Klient/Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 3. W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient/Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. W chwili nadania Klientowi/Użytkownik dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.
 6. Klient/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
 7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta/Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
pixelpixelpixelpixel